Binnen 2 jaar (2018-2019) zagen de bewoners van Elderveld bijna 3 hectare stadsbos verdwijnen. Diverse bouwlocaties uit het bestemmingsplan Elderveld uit 1970 waren onbedoeld  begroeid

geraakt met 50 jaar oude schietwilgen, populieren en eiken. Een dichte onder begroeiing, bestaande uit onder andere bramen, wilde roos, klimop en bonte dovenetel maakte deze percelen tot ware vogelparadijsjes, vleermuis foerageerplaatsen en amfibiewoonplaatsen.

Maar de Gemeente Arnhem hield vast aan het verouderde bestemmingsplan voor wat betreft de bouwkavels. Ondanks grote protesten volgde een rigoureuze kap en bouw van een grote scholengemeenschap (Minervasingel 12.000 m2). Kort daarna werd zónder instemming van de raad of het in acht nemen van een bezwaartermijn 6.500 m2 gekapt  ter voorbereiding op het bouwen van 71 sociale huurwoningen (Leidenweg).

Eerder was al een bestemming Groen gewijzigd in Bouw ten gunste van het plaatsen van een zonnepanelenveld voor Waterschap Rivierenland waterzuivering (Drielse dijk 10.000 m2).

Toen ook nog werd aangekondigd dat het stuk verwilderd bos aan de Wassenaarweg (2.700 m2)  plaats moest maken voor nieuwbouw (Moviera) was de maat vol. Buurtbewoners kwamen opnieuw in actie en startten een petitie Kappenmetkappen Wassenaarweg. Het werd het begin van Elderveld Groen.

Chantal, Carolien, Trudy, Hans, Koen, Leon en Valentijn startten de actie ‘Kappen met kappen Wassenaarweg’ met het maken en verspreiden van flyers, een petitie, een Facebook pagina en een website. Ondertussen komen steeds meer buurtbewoners ons helpen met allerlei hand- en spandiensten.

Wij zijn allemaal woonachtig in Elderveld, hebben allemaal hart voor groen en zijn allemaal bereid om veel vrije tijd te steken in het behouden en uitbreiden

Wij voeren actie door middel van petities.
Wij verspreiden flyers met informatie over het belang van groen in de wijk en het behoud van het stadsbos.
Wij voeren gesprekken met politici van alle politieke partijen om het belang van het behoud van groen in de wijk Elderveld toe te lichten.
Wij zoeken samenwerking met alle lokale organisaties die zich bezighouden met behoud van bomen en groen in Arnhem.
Wij werken nauw samen met de werkgroep Groen en Milieu van het Wijkplatform Elderveld.
Wij bezoeken raadsvergaderingen, al dan niet met spreekrecht, om aandacht te vragen voor onze actie om het stadsbos in Elderveld te sparen.

Al het openbaar groen in Elderveld in kaart brengen. Met elkaar kritisch kijken naar voorgenomen kap en beschermen tegen onnodige kap. In het geval van bijvoorbeeld het stadsbos aan de Wassenaarweg bij de gemeenteraad aandringen op het onderzoeken van alternatieven. Samen met de gemeente Arnhem, het Wijkplatform en de bewoners een lange termijn Groenvisie voor de wijk ontwikkelen. De bewoners van Elderveld informeren over de meerwaarde van groen in de wijk en in de eigen tuinen.

Wereldwijd wordt ingezet op het aanplanten van bomen, het inrichten van stadsbossen en het behouden van biodiversiteit in de stad. Maar de Gemeente Arnhem is in Elderveld precies het omgekeerde aan het doen.

Tijdens gesprekken met politici ontdekken wij dat belangrijke achtergrondinformatie ontbreekt. De beslissingen die genomen worden, blijken gebaseerd op rapporten met halve waarheden. Flora en fauna rapporten voor een bouwlocatie wijzen naar uitwijkmogelijkheden voor de dieren en vogels in de directe nabijheid. Daarmee lijkt het probleem van het verlies aan groen voldoende gewaarborgd. Helaas is het nabijgelegen stukje natuur de volgende bouwlocatie. En ook daar wijst het Flora en fauna rapport naar het andere stuk groen. In de praktijk verdwijnen alle uitwijkmogelijkheden binnen een jaar en verliest de wijk niet alleen 30.000 m2 groen maar ook de bijbehorende bewoners zoals de rosse vleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, goudvink, appelvink, huismus, zwartkopmees, grote bonte specht, boomklever, staartmees, winterkoninkje, heggemus en ga zo maar door.

Politici ontvangen mooie, natuur inclusieve plannen voor de nieuw te bouwen panden. De intenties om natuur inclusief te bouwen zijn er zeker. Maar bij navraag bij de architect blijkt er veel te weinig geld om die intenties ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Helaas voor de natuur is de beslissing om te mogen bouwen dan al genomen.

De Gemeente Arnhem maakt zich grote zorgen over de toename van hittestress. Gebieden met code oranje (= hittestress urgent) moeten dan ook bij voorkeur bestaand groen behouden, vergroenen en men moet geen steen toevoegen. Opnieuw  besluit de gemeente het tegenovergestelde te doen. Alle bomen kappen en grote gebouwen plaatsen langs de Matsersingel waar al code urgent is afgegeven. En opnieuw lijkt deze informatie bij veel politici onbekend.

Blijf ons volgen en u zult nog veel meer redenen ontdekken waarom Elderveld Groen nodig is.